Skip the NI Direct Bar
Skip to content

2010 Circulars

2010/20-InCAS-PDF 85KB

This circular is to advise schools of the arrangements relating to Interactive Computerised Assessment System (InCAS) assessments for pupils in years 4 to 7 in autumn 2010, and the associated arrangements for reporting assessment outcomes to parents.

2010/20-InCAS-PDF 90KB

Is í feidhm an chiorcláin seo comhairle a chur ar fáil do scoileanna faoi na socruithe a bhaineann le measúnuithe Córas Measúnachta Ríomhairithe Idirghníomhach (InCAS) do dhaltaí i mbliain 4 go bliain 7 i bhfómhar 2010, agus faoi na socruithe gaolmhara maidir le torthaí na measúnuithe a thuairisciú do thuismitheoirí.

2010/20-InCAS-PDF 120KB

This circular is to advise schools of the arrangements relating to Interactive Computerised Assessment System (InCAS) assessments for pupils in years 4 to 7 in autumn 2010, and the associated arrangements for reporting assessment outcomes to parents. (Bilingual format)

2010/06-Transitional Assessment Arrangements from 2009/10-PDF 66KB

This Circular gives notice that the Education (Levels of Progression for Key Stages 1, 2 and 3) (Transitional) Order (Northern Ireland) 2010 comes into operation on 30 April, and summarises the transitional arrangements specified in the Order in relation to the assessment of pupils in the final years of Key Stages 1, 2 and 3 in the cross-curricular skills of Communication and Using Mathematics.

2010/06-Socruithe Measúnaithe Idirthréimhseacha ó 2009/10-PDF 67KB

Sa chiorclán seo sonraítear go foirmiúil go dtagann Ord (Tuaisceart Éireann) Oideachais (Leibhéil Dul Chun Cinn d’Eochairchéimeanna 1, 2 agus 3) (Idirthréimhseach) 2010 i bhfeidhm ar 30 Aibreán, agus achoimrítear ann na socruithe idirthréimhseacha atá sonraithe san Ord i dtaca le measúnú na ndaltaí i mblianta deiridh Eochairchéimeana 1, 2 agus 3 sna scileanna traschuraclaim den Chumarsáid agus d’Úsáid na Matamaitice.

2010/06-Transitional Assessment Arrangements from 2009/10-PDF 107KB

This Circular gives notice that the Education (Levels of Progression for Key Stages 1, 2 and 3) (Transitional) Order (Northern Ireland) 2010 comes into operation on 30 April, and summarises the transitional arrangements specified in the Order in relation to the assessment of pupils in the final years of Key Stages 1, 2 and 3 in the cross-curricular skills of Communication and Using Mathematics. (Bilingual format).

2010/01-Guidance on Relationships and Sexuality Education-PDF 91.3 KB

This circular provides an addendum to Circular 2001/15 which outlined guidance to schools on the provision of Relationships and Sexuality Education.

2010/01-Treoir Ar Oideachas Caidrimh Agus Gnéasachta-PDF 111 KB

Is éard atá i gceist leis an Chiorclán seo ná breis le Ciorclán 2001/15 a léirigh treoracha do scoileanna ar sholáthar Oideachais Chaidrimh agus Ghnéasachta (RSE).

2010/01-Guidance on Relationships and Sexuality Education-PDF 193 KB

This circular provides an addendum to Circular 2001/15 which outlined guidance to schools on the provision of Relationships and Sexuality Education (Bilingual format).