Skip the NI Direct Bar
Skip to content

Circulars

View per page: 10 | 20 | 50
Circular no. Circular name
2015/21 School Obligations (PDF 207 KB)
The Circular reminds schools of their legal duty as Data Controllers to lawfully manage and govern the data for which they are responsible.
2015/21 OIBLEAGÁIDÍ SCOILEANNA (PDF 214 KB)
Meabhraíonn an Ciorclán seo na scoileanna faoin dualgas dlíthiúil atá orthu mar Rialaitheoirí Sonraí, na sonraí a luíonn faoina gcúram a bhainistiú agus a rialú go dleathach.
2015/20 2015/16 School Census (PDF 156 KB)
This circular sets out the additional requirement for schools to record data relating to Sure Start on the C2k School Management Information System (SIMS), for each year one pupil in September 2015, as part of the 2015/16 school census data collection exercise.
2015/19 Notification of Pupil Suspension to the Education Authority ( 87 KB)
This circular provides guidance for schools on notifying the Education Authority about the suspension of a pupil
2015/19 Notification of pupil suspension and expulsion irish version ( 88 KB)
This circular provides guidance for schools on notifying the Education Authority about the suspension of a pupil
2015/18 Teachers' Pay and Allowances from 1 September 2014 (PDF 61 KB)
The attached Determination gives effect in law to an increase of 1% in salary rates from 1 September 2014.
2015/18 PÁ AGUS LIÚNTAIS MÚINTEOIRÍ LE hÉIFEACHT ÓN 1 MEÁN FÓMHAIR 2014 ar aghaidh (PDF 61 KB)
Tugann an Cinntiúchán atá ceangailte den chiorclán seo éifeacht sa dlí d’ardú de 1% sna rátaí tuarastail ón 1 Meán Fómhair 2014 ar aghaidh.
2015/17 School Development Planning and Target Setting (Post primary) (PDF 261 KB)
This circular sets out the general context for school development planning and provides benchmarking information for target setting.
2015/17 Pleanáil Le Haghaidh Forbairt Scoile Agus Socrú Spriocanna (Iar Bhunscolaíocht) (PDF 263 KB)
Tá leagtha amach sa chiorclán seo an comhthéacs ginearálta faoi choinne pleanáil forbartha scoile agus tá faisnéis tagarmharcála ann chun críche socrú spriocanna.
2015/16 An Creat Teidlíochta a Sholáthar: Treoir Do Scoileanna 2015/16 (PDF 234 KB)
Sonraíonn an ciorclán seo, arna eisiúint ag an Roinn Oideachais, na socruithe tacaíochta 2015/16 do sheachadadh an Chreata Teidlíochta.
2015/16 Delivering the Entitlement Framework: Guidance to Schools 2015/16 (PDF 236 KB)
This circular, issued by the Department of Education, details the 2015/16 EF support arrangements for the delivery of the Entitlement Framework
2015/15 Jointly Managed Schools Circular (PDF 145 KB)
The purpose of this circular is to provide guidance on key issues which stakeholders must consider and agree upon when planning to bring forward any proposal to establish a Jointly Managed school
2015/15 SCOILEANNA COMHBHAINISTITHE (PDF 155 KB)
Is é cuspóir an chiorcláin seo treoir a thabhairt faoi shaincheisteanna tábhachtacha a gcaithfidh páirtithe leasmhara smaoineamh orthu agus aontú orthu agus iad ag beartú moladh le scoil den chineál seo a thabhairt chun cinn.
2015/14 Higher Education Scholarships 2015 (PDF 55 KB)
Information for schools on the awarding of Higher Education Scholarships (Bi-lingual version)
2015/14 Higher Education Scholarships (PDF 42 KB)
Information for schools on the awarding of Higher Education Scholarships (English version)
2015/14 Scoláireachtaí  Ardoideachais 2015 (PDF 42 KB)
Eolas do scoileanna ar dhámhachtain Scoláireachtaí Ardoideachais (Irish version)
2015/13 Dealing with Allegations of Abuse against a Member of Staff (PDF 242 KB)
The purpose of this guidance is to provide advice to Principals and Boards of Governors (BoG) of educational against a member of staff.
2015/13 An Dóigh Le Plé Le Líomhaintí Mí (PDF 252 KB)
Is é is cuspóir leis an treoir seo ná comhairle a sholáthar do Phríomhoidí agus Boird Gobharnóirí i bhforais oideachasúla agus iad ag plé le líomhain mí-úsáidte in éadan ball foirne.
2015/12 General Teaching Council for Northern Ireland (Registration of Teachers) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2015 (PDF 70 KB)
This Circular provides confirmation that from 1 April 2015 the Department conferred powers on the General Teaching Council for Northern Ireland (GTCNI) to enable it to consider cases of serious teacher misconduct and, where appropriate, to remove a teacher from its register. It also explains the action to be taken by schools and employing authorities to enable the GTCNI to consider such cases.
2015/12 Rialacháin (Tuaisceart Éireann) na Comhairle Ginearálta Mhúinteoireachta do Thuaisceart Éireann (Clárú Múinteoirí) (Leasú) 2015 (PDF 61 KB)
Deimhníonn an Ciorclán seo go bhfuil, ón 1 Aibreán 2015, cumhachtaí tarmligthe ag an Roinn chuig an Chomhairle Ghinearálta Mhúinteoireachta do Thuaisceart Éireann (an Chomhairle) a chuirfidh ar a cumas cásanna mar gheall ar mhí-iompar tromchúiseach ag múinteoirí a mheas agus, de réir mar is cuí, múinteoir a bhaint de chlár na Comhairle.
Page number: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29