Skip the NI Direct Bar
Skip to content

Circulars

View per page: 10 | 20 | 50
Circular no. Circular name
Uimhir an Chiorcláin/2013/24 Treoir maidir leis an dualgas atá ar scoileanna faisnéis a thugtar in iarratais a dheimhniú (PDF 468 KB)
Tá comhairle sa Chiorclán seo do phríomhoidí agus do Bhoird Ghobharnóirí maidir leis an dualgas atá orthu faisnéis in iarratais iontrála a dheimhniú.
Circular 2014/27 Managing Information On Persons Who Pose A Risk To Pupils (PDF 109 KB)
This Circular provides guidance for schools on managing information about persons who may pose a risk to pupils.
Circular 2014/27 Managing Information on Persons who Pose a Risk to Pupils (PDF 79 KB)
This Circular provides guidance for schools on managing information about persons who may pose a risk to pupils.
2014/26 The Burke General Certificate of Secondary Education (GCSE) Prize 2014 (Addendum to Circular 2014/22) (PDF 198 KB)
Further information for schools on the awarding of the Burke GCSE Prize 2014
2014/26 Duais Burke Don Teastas Ghinearálta Mheánoideachas (TGMO) 2014 (Aguisín De Chuid Ciorclán 2014/22) (PDF 246 KB)
Eolas do scoileanna ar bronnadh an Duais TGMO Burke 2014.
2014/26 The Burke General Certificate of Secondary Education (GCSE) Prize 2014 (Addendum to Circular 2014/22) (PDF 184 KB)
Further information for schools on the awarding of the Burke GCSE Prize 2014 (BI-lingual)
2014/24 EOTAS Guidance (PDF 43 KB)
This Circular provides guidance and advice for Principals and Boards of Governors in relation to the operation of Education Otherwise Than At School (EOTAS) provisions by the Education and Library Boards.
2014/24 OIDEACHAS SEACHAS AR SCOIL (EOTAS) (_IRISH_VERSION 43 KB)
Cuireann an Ciorclán seo treoir agus comhairle ar fáil do Phríomhoidí agus do Bhoird Gobharnóirí i dtaca leis an dóigh ar chóir do na Boird Oideachais agus Leabharlann forálacha maidir le hOideachas Seachas Ar Scoil (EOTAS) a fheidhmiú.
2014/23 School Development Planning and Target Setting (Post Primary) (PDF 256 KB)
This circular sets out the general context for school development planning and provides benchmarking information for target setting. The Annex attached to the circular provides 2012/13 Benchmarking Data to assist post-primary schools in setting targets for Key Stage assessments and Public Examinations Results.
2014/23 Pleanáil Forbartha Scoile Agus Socrú Spriocanna Lar Bhunscoileanna (PDF 259 KB)
Tá leagtha amach sa chiorclán seo an comhthéacs ginearálta don phleanáil forbartha scoile agus tá faisnéis tagarmharcála ann don bheartú spriocanna. Soláthraíonn an Iarscríbhinn atá ceangailte leis an chiorclán, Sonraí Tagarmharcála le haghaidh 2012/13 le cabhrú le hiar-bhunscoileanna spriocanna a leagadh amach i dtaca le measúnuithe Eochairchéime agus torthaí Scrúduithe Poiblí.
2014/22 The Burke General Certificate of Secondary Education (GCSE) Prize 2014 (PDF 69 KB)
Information for schools on the awarding of the Burke GCSE Prize 2014
2014/22 Duais Burke Theastas Ginearálta An Mheánoideachais (TGMO) 2014 (PDF 74 KB)
Eolas do scoileanna maidir le bronnadh Duais TGMO Burke 2014
2014/22 The Burke General Certificate of Secondary Education (GCSE) Prize 2014 (PDF 78 KB)
Information for schools on the awarding of the Burke GCSE Prize 2014 (Bi-lingual)
2014/21 Foilsiú Moladh Forbartha (PDF 703 KB)
Tugann an ciorclán treoir ar an phróiseas Moltaí Forbartha (MF) i gcomhthéacs na pleanála ceantair.
2014/21 Publication of a Development Proposal (PDF 694 KB)
This circular provides guidance on the Development Proposal (DP) process in the context of area planning.
2014/19 AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE Haistriú Ó BHUNOIDEACHAS GO Hiar (77_MB 1.8 MB)
Tugann an Ciorclán seo Comhairle do Phríomhoidí agus do Bhoird Gobharnóirí maidir leis na socruithe atá i bhfeidhm le haghaidh aistrithe ón bhunscolaíocht go dtí an iar-bhunscolaíocht agus beidh siad i bhfeidhm go gtí go bhfógrófar a mhalairt.Leasófar an clár ama aistrithe chun dáta agus eiseofar ar bhonn bliantúil é mar Chiorclán ar leith.
2014/19 The procedure for transfer from Primary to Post (70_MB 1.7 MB)
This Circular advises principals and Boards of Governors of the arrangements for transfer from primary to post-primary education and will apply until further notice. The transfer timetable will be updated and issued annually as a separate Circular.
2014/18 Teachers' Absences Not Exceeding Three Working Days (PDF 44 KB)
This cirular updates the arrangements that took effect from 1 August 1990 in relation to teachers being absent for 3 or less working days.
2014/18 Teachers' Absences Not Exceeding three Working Days Irish Version (PDF 46 KB)
Leasaítear chun dáta leis an Chiorclán seo na socruithe a tháinig in éifeacht ó Lúnasa 1990 maidir le múinteoirí a bheith as láthair ar feadh 3 lá oibre nó níos lú.
2014/17 Open Enrolment in Nursery, Primary and Post Primary Schools – Timetables (PDF 223 KB)
This circular provides the Open Enrolment timetables for pre-school, primary and post primary schools for admissions to take place in September 2015.
Page number: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27