Skip the NI Direct Bar
Skip to content

Circulars

View per page: 10 | 20 | 50
Circular no. Circular name
2015/10 Changes From 1 April 2015 to Contribution Rates for Members of the NI Teachers' Pension Scheme (NITPS) (PDF 77 KB)
This Circular updates information about contribution rates for members of the NITPS from April 2015.
2015/09 Use of School Premises for Political Events (PDF 186 KB)
This circular sets out, for the attention of Boards of Governors and Principals, the legal position regarding the use of school premises for political events.
2015/09 Áitribh coile a úsáid le haghaidh imeachtaí polaitiúla  comhairle (PDF 83 KB)
Leagann an ciorclán seo amach an seasamh dlíthiúil do Phríomhoidí agus do Bhoird Ghobharnóirí mar a bhaineann le háitribh scoile a úsáid le haghaidh imeachtaí polaitiúla.
2015/08 Key Stage Assessment Arrangements Moving Forward in 2014/15 (PDF 184 KB)
This circular sets out the statutory responsibilities regarding assessment for Governors, principals and teachers. English version
2015/08 SOCRUITHE MEASÚNÚ DEIREADH EOCHAIRCHÉIME AG BOGADH CHUN CINN in 2014/15 (PDF 53 KB)
Leagann an ciorclán seo amach na freagrachtaí reachtúla maidir le measúnú do Ghobharnóirí, do phríomhoidí agus do mhúinteoirí. Irish version
2015/08 Key Stage Assessment Arrangements Moving Forward in 2014/15 (PDF 184 KB)
This circular sets out the statutory responsibilities regarding assessment for Governors, principals and teachers. Bilingual version
2015/07 Concussion (PDF 145 KB)
This Circular provides advice for school authorities to issue to parents about the importance of informing schools and other organisations about any concussion related injury sustained by a child.
2015/07 Comhtholgadh – Scoileanna A Chur Ar An Eolas – Comhairle Do Thuismitheoirí (PDF 232 KB)
Is é atá sa Chiorclán seo ná comhairle a eiseoidh údaráis scoile do thuismitheoirí maidir lena thábhachtaí atá sé scoileanna agus eagraíochtaí eile a chur ar an eolas faoi ghortú ar bith a d’éireodh do pháiste
2015/04 Assessment 2014/15 Substitute Cover Arrangements (PDF 159 KB)
This circular sets out the arrangements for meeting the cost of the provision of substitute cover for the 2014/15 assessment arrangements. (Bilingual Version)
2015/04 Assessment 2014/15 Substitute Cover Arrangements (PDF 138 KB)
This circular sets out the arrangements for meeting the cost of the provision of substitute cover for the 2014/15 assessment arrangements.
2015/04 Measúnú 2014/15 Socruithe an Chlúdaigh Ionadaíochta (PDF 137 KB)
Leagann an ciorclán seo amach na socruithe leis an gcostas a sheasamh do sholáthar an chlúdaigh ionadaíochta le haghaidh na socruithe measúnaithe 2014/15.
2015/03 Admissions and Enrolment Numbers (PDF 256 KB)
This Circular provides advice for the Principals and Boards of Governors of grant-aided primary and post primary schools in relation to the Department’s consideration of requests from schools to temporarily vary the school’s approved admission and or enrolment numbers.
2015/03 Líon Iontrála Agus Rollaithe Iarratais Ar Éagsúlú Sealadach (PDF 255 KB)
Tá comhairle sa Chiorclán seo do Phríomhoidí agus do Bhoird Gobharnóirí bunscoileanna agus iarbhunscoileanna deontaschúnta faoi bhreithniú na Roinne ar iarratais ó scoileanna líonta faofa iontrála agus rollaithe na scoile a éagsúlú go sealadach.
2015/02 Attendance Guidance & Absence Recording By Schools (PDF 492KB) (PDF 490 KB)
This Circular provides guidance to schools on managing pupil attendance and on the use of C2k absence codes.
2015/02 Taifeadadh Treoir Tinrimh agus Neamhláithreachta ag Scoileanna (PDF 507 KB)
Tugann an Ciorclán seo treoir do scoileanna ar thinreamh daltaí a bhainistiú agus ar úsáid chóid neamhláithreachta C2k.
2015/01 School Development Planning and Target Setting (Primary) (PDF 194 KB)
This circular provides information to support schools preparing or revising their school development plans. It also sets out details of the annual key stage outcomes data to inform the process of benchmarking and target setting by schools. The Circular also outlines the way in which the 13/14 averages have been calculated.
2015/01 Pleanáil Forbartha Scoile Agus Beartú Spriocanna (Bunscolaíocht) (PDF 194 KB)
Cuireann an ciorclán seo eolas ar fáil le tacú le scoileanna agus iad ag ullmhú nó ag athbhreithniú a gcuid pleananna forbartha scoile. Ina theannta sin, leagann sé amach sonraí maidir le torthaí bliantúla Eochairchéime le cuidiú leis an phróiseas a bhaineann le tagarmharcáil agus beartú spriocanna. Leagann an Ciorclán amach fosta an dóigh ar ríomhadh meánmharcanna 13/14.
2014/27 Managing Information on Persons who Pose a Risk to Pupils (PDF 79 KB)
This Circular provides guidance for schools on managing information about persons who may pose a risk to pupils.
2014/27 Managing Information on Persons who Pose a Risk to Pupils (PDF 84 KB)
This Circular provides guidance for schools on managing information about persons who may pose a risk to pupils.
2014/26 The Burke General Certificate of Secondary Education (GCSE) Prize 2014 (Addendum to Circular 2014/22) (PDF 198 KB)
Further information for schools on the awarding of the Burke GCSE Prize 2014
Page number: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28