Skip the NI Direct Bar
Skip to content

Circulars

View per page: 10 | 20 | 50
Circular no. Circular name
Uimhir an Chiorcláin/2013/24 Treoir maidir leis an dualgas atá ar scoileanna faisnéis a thugtar in iarratais a dheimhniú (PDF 468 KB)
Tá comhairle sa Chiorclán seo do phríomhoidí agus do Bhoird Ghobharnóirí maidir leis an dualgas atá orthu faisnéis in iarratais iontrála a dheimhniú.
2014/24 EOTAS Guidance (PDF 43 KB)
This Circular provides guidance and advice for Principals and Boards of Governors in relation to the operation of Education Otherwise Than At School (EOTAS) provisions by the Education and Library Boards.
2014/24 OIDEACHAS SEACHAS AR SCOIL (EOTAS) (_IRISH_VERSION 43 KB)
Cuireann an Ciorclán seo treoir agus comhairle ar fáil do Phríomhoidí agus do Bhoird Gobharnóirí i dtaca leis an dóigh ar chóir do na Boird Oideachais agus Leabharlann forálacha maidir le hOideachas Seachas Ar Scoil (EOTAS) a fheidhmiú.
2014/23 School Development Planning and Target Setting (Post Primary) (PDF 256 KB)
This circular sets out the general context for school development planning and provides benchmarking information for target setting. The Annex attached to the circular provides 2012/13 Benchmarking Data to assist post-primary schools in setting targets for Key Stage assessments and Public Examinations Results.
2014/23 Pleanáil Forbartha Scoile Agus Socrú Spriocanna Lar Bhunscoileanna (PDF 259 KB)
Tá leagtha amach sa chiorclán seo an comhthéacs ginearálta don phleanáil forbartha scoile agus tá faisnéis tagarmharcála ann don bheartú spriocanna. Soláthraíonn an Iarscríbhinn atá ceangailte leis an chiorclán, Sonraí Tagarmharcála le haghaidh 2012/13 le cabhrú le hiar-bhunscoileanna spriocanna a leagadh amach i dtaca le measúnuithe Eochairchéime agus torthaí Scrúduithe Poiblí.
2014/22 The Burke General Certificate of Secondary Education (GCSE) Prize 2014 (PDF 69 KB)
Information for schools on the awarding of the Burke GCSE Prize 2014
2014/22 Duais Burke Theastas Ginearálta An Mheánoideachais (TGMO) 2014 (PDF 74 KB)
Eolas do scoileanna maidir le bronnadh Duais TGMO Burke 2014
2014/22 The Burke General Certificate of Secondary Education (GCSE) Prize 2014 (PDF 78 KB)
Information for schools on the awarding of the Burke GCSE Prize 2014 (Bi-lingual)
2014/21 Foilsiú Moladh Forbartha (PDF 703 KB)
Tugann an ciorclán treoir ar an phróiseas Moltaí Forbartha (MF) i gcomhthéacs na pleanála ceantair.
2014/21 Publication of a Development Proposal (PDF 694 KB)
This circular provides guidance on the Development Proposal (DP) process in the context of area planning.
2014/19 AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE Haistriú Ó BHUNOIDEACHAS GO Hiar (77_MB 1.8 MB)
Tugann an Ciorclán seo Comhairle do Phríomhoidí agus do Bhoird Gobharnóirí maidir leis na socruithe atá i bhfeidhm le haghaidh aistrithe ón bhunscolaíocht go dtí an iar-bhunscolaíocht agus beidh siad i bhfeidhm go gtí go bhfógrófar a mhalairt.Leasófar an clár ama aistrithe chun dáta agus eiseofar ar bhonn bliantúil é mar Chiorclán ar leith.
2014/19 The procedure for transfer from Primary to Post (70_MB 1.7 MB)
This Circular advises principals and Boards of Governors of the arrangements for transfer from primary to post-primary education and will apply until further notice. The transfer timetable will be updated and issued annually as a separate Circular.
2014/18 Teachers' Absences Not Exceeding Three Working Days (PDF 44 KB)
This cirular updates the arrangements that took effect from 1 August 1990 in relation to teachers being absent for 3 or less working days.
2014/18 Teachers' Absences Not Exceeding three Working Days Irish Version (PDF 46 KB)
Leasaítear chun dáta leis an Chiorclán seo na socruithe a tháinig in éifeacht ó Lúnasa 1990 maidir le múinteoirí a bheith as láthair ar feadh 3 lá oibre nó níos lú.
2014/17 Open Enrolment in Nursery, Primary and Post Primary Schools – Timetables (PDF 223 KB)
This circular provides the Open Enrolment timetables for pre-school, primary and post primary schools for admissions to take place in September 2015.
2014/17 Rollú Oscailte i Naíscoileanna, i Mbunscoileanna Agus In Iar Bhunscoileanna (PDF 264 KB)
Is é atá sa chiorclán seo ná na Cláir Ama Rollú Oscailte do naíscoileanna, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna faoi choinne iontrálacha Mheán Fómhair 2015.
2014/16 Irish Medium Primary School Admissions Criteria (8KB 99 KB)
This Circular provides advice for the Principals and Boards of Governors of all grant-aided Irish Medium Primary Schools and Primary Schools with Irish Medium Units in relation to the setting of their admissions criteria.
2014/16 Critéir Iontrála Bunscoileanna Lán (PDF 98 KB)
Is é atá sa Chiorclán seo comhairle faoi choinne Príomhoidí agus Boird Gobharnóirí i ngach Bunscoil Lán-Ghaeilge agus i ngach Bunscoil ina bhfuil Aonad Lán-Ghaeilge maidir le socrú na gcritéar iontrála s'acu.
2014/15 Entitlement Framework Circular (2014/15) (PDF 203 KB)
This circular, issued by the Department of Education, details the 2014/15 EF support arrangements for the delivery of the Entitlement Framework.
2014/15 An creat teidliochta a sholathar treoir do scoileanna (2014/15) (PDF 166 KB)
Sonraítear sa chiorclán seo, arna eisiúint ag an Roinn Oideachais, socruithe tacaíochta CT 2014/15 leis an Chreat Teidlíochta a sholáthar.
Page number: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27