Skip the NI Direct Bar
Skip to content

Circulars

View per page: 10 | 20 | 50
Circular no. Circular name
2015/26 OPEN ENROLMENT IN NURSERY, PRIMARY AND POST PRIMARY SCHOOLS: TIMETABLES (PDF_149_KB 150 KB)
This Circular provides the Open Enrolment timetables for pre-school, primary and post primary schools for admissions to take place in September 2016.
2015/26 ROLLÚ OSCAILTE I NAÍSCOILEANNA, I mBUNSCOILEANNA AGUS IN IAR (PDF_158_KB 158 KB)
Is é atá sa chiorclán seo ná na Cláir Ama Rollú Oscailte do naíscoileanna, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna faoi choinne iontrálacha Mheán Fómhair 2016.
2015/25 Procedure for transfer from Primary to Post Primary Education (PDF 1.2 MB)
This Circular advises principals and Boards of Governors of the arrangements for transfer from primary to post-primary education and will apply until further notice.The transfer timetable will be updated and issued annually as a separate Circular.
2015/25 AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE hAISTRIÚ Ó BHUNOIDEACHAS GO hIAR (PDF 924 KB)
Tugann an Ciorclán seo Comhairle do Phríomhoidí agus do Bhoird Gobharnóirí maidir leis na socruithe atá i bhfeidhm le haghaidh aistrithe ón bhunscolaíocht go dtí an iar-bhunscolaíocht agus beidh siad i bhfeidhm go gtí go bhfógrófar a mhalairt.Leasófar an clár ama aistrithe chun dáta agus eiseofar ar bhonn bliantúil é mar Chiorclán ar leith.
2015/24 Electronic Transfer of Pupils' Data to the Child Health System (PDF 149 KB)
This Circular explains the arrangements for the electronic transfer of pupils' data from the Schools' Information Management System (SIMS) to the Child Health System from October 2015.
2015/24 Aistriú Leictreonach Sonraí Daltaí Chuig Córas Sláinte Na bPáistí (PDF 77 KB)
Tá míniú sa Chiorclán seo ar na socruithe i dtaca le haistriú leictreonach sonraí daltaí ón Chóras Bainistithe Faisnéis Scoileanna (SIMS) chuig Córas Sláinte na bPáistí le héifeacht ó Dheireadh Fómhair 2015.
2015/23 Drugs Guidance (PDF 212 KB)
This circular advises school authorities about revised drugs guidance produced by CCEA on behalf of the Department of Education.
2015/23 Treoir Faoi Dhrugaí (PDF 76 KB)
Tá eolas sa Chiorclán seo d’údaráis scoile faoin treoir athbhreithnithe faoi dhrugaí atá déanta ag CCEA ar son na Roinne Oideachais.
2015/22 Relationship and Sexuality Education Guidance (PDF 170 KB)
The circular advises school authorities about revised RSE guidance produced by CCEA on behalf of the Department of Education.
2015/22 Treoir Faoi Oideachas Caidrimh Agus Gnéasachta (PDF 94 KB)
Tá eolas sa Chiorclán seo d’údaráis scoile faoi threoir athbhreithnithe atá déanta ag CCEA ar son na Roinne Oideachais i dtaca le hOideachas Caidrimh agus Gnéasachta.
2015/21 School Obligations (PDF 207 KB)
The Circular reminds schools of their legal duty as Data Controllers to lawfully manage and govern the data for which they are responsible.
2015/21 OIBLEAGÁIDÍ SCOILEANNA (PDF 214 KB)
Meabhraíonn an Ciorclán seo na scoileanna faoin dualgas dlíthiúil atá orthu mar Rialaitheoirí Sonraí, na sonraí a luíonn faoina gcúram a bhainistiú agus a rialú go dleathach.
2015/20 2015/16 School Census (PDF 156 KB)
This circular sets out the additional requirement for schools to record data relating to Sure Start on the C2k School Management Information System (SIMS), for each year one pupil in September 2015, as part of the 2015/16 school census data collection exercise.
2015/19 Notification of Pupil Suspension to the Education Authority (PDF 170 KB)
This circular provides guidance for schools on notifying the Education Authority about the suspension of a pupil
2015/19 Notification of pupil suspension to the Education Authority (PDF 168 KB)
This circular provides guidance for schools on notifying the Education Authority about the suspension of a pupil
2015/18 Teachers' Pay and Allowances from 1 September 2014 (PDF 61 KB)
The attached Determination gives effect in law to an increase of 1% in salary rates from 1 September 2014.
2015/18 PÁ AGUS LIÚNTAIS MÚINTEOIRÍ LE hÉIFEACHT ÓN 1 MEÁN FÓMHAIR 2014 ar aghaidh (PDF 61 KB)
Tugann an Cinntiúchán atá ceangailte den chiorclán seo éifeacht sa dlí d’ardú de 1% sna rátaí tuarastail ón 1 Meán Fómhair 2014 ar aghaidh.
2015/17 School Development Planning and Target Setting (Post primary) (PDF 261 KB)
This circular sets out the general context for school development planning and provides benchmarking information for target setting.
2015/17 Pleanáil Le Haghaidh Forbairt Scoile Agus Socrú Spriocanna (Iar Bhunscolaíocht) (PDF 263 KB)
Tá leagtha amach sa chiorclán seo an comhthéacs ginearálta faoi choinne pleanáil forbartha scoile agus tá faisnéis tagarmharcála ann chun críche socrú spriocanna.
2015/16 An Creat Teidlíochta a Sholáthar: Treoir Do Scoileanna 2015/16 (PDF 234 KB)
Sonraíonn an ciorclán seo, arna eisiúint ag an Roinn Oideachais, na socruithe tacaíochta 2015/16 do sheachadadh an Chreata Teidlíochta.
Page number: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30