Skip the NI Direct Bar
Skip to content

Circulars for 2014

View per page: 10 | 20 | 50
Circular no. Circular name
2014/17 Open Enrolment in Nursery, Primary and Post Primary Schools – Timetables (PDF 223 KB)
This circular provides the Open Enrolment timetables for pre-school, primary and post primary schools for admissions to take place in September 2015.
2014/17 Rollú Oscailte i Naíscoileanna, i Mbunscoileanna Agus In Iar Bhunscoileanna (PDF 264 KB)
Is é atá sa chiorclán seo ná na Cláir Ama Rollú Oscailte do naíscoileanna, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna faoi choinne iontrálacha Mheán Fómhair 2015.
2014/15 Entitlement Framework Circular (2014/15) (PDF 203 KB)
This circular, issued by the Department of Education, details the 2014/15 EF support arrangements for the delivery of the Entitlement Framework.
2014/15 An creat teidliochta a sholathar treoir do scoileanna (2014/15) (PDF 166 KB)
Sonraítear sa chiorclán seo, arna eisiúint ag an Roinn Oideachais, socruithe tacaíochta CT 2014/15 leis an Chreat Teidlíochta a sholáthar.
2014/14 Rannpháirtíocht Daltaí (PDF 128 KB)
Cuireann an ciorclán seo treoir ar fáil do Phríomhoidí agus do Bhoird Ghobharnóirí maidir leis an dóigh le rannpháirtíocht daltaí i gcinnteoireacht a spreagadh i scoileanna.
2014/14 Pupil Participation (PDF 116 KB)
This circular provides guidance for Principals and Boards of Governors on how to encourage pupil participation in decision making in schools.
2014/13 Teachers' Pay and Allowances from 1 September 2013 (PDF 58 KB)
The attached Determination gives effect in law to an increase of 1% in salary rates from 1 September 2013.
2014/13 Pa_Agus_Liuntais_Muinteoiri_On_1_Mean_Fomhair_2013 PDF 58.6KB (PDF 59 KB)
Tugann an Cinneadh ar ceangal éifeacht dlí d’ardú 1% i rátaí tuarastail ón 1 Meán Fómhair 2013.
2014/12 Concussion (PDF 396 KB)
This Circular provides advice and guidance on dealing with cases of suspected concussion.
2014/12 An Comhtholgadh (PDF 189 KB)
Sa Chiorclán seo tugtar comhairle agus treoir le déileáil le cásanna comhtholgtha amhrasta.
2014/11 Termination of the Employment on the Grounds of the Efficient Discharge of the Employers Function. (PDF 92 KB)
This circular provides details on the requirements governing the operation of Efficient Discharge in the 2014/15 financial year.
2014/11 Foirceannadh Fostaíochta ar Fhorais Chomhlíonadh Éifeachtúil Fheidhmeanna (PDF 156 KB)
null
2014/11 Foirceannadh fostaiochta ar fhorais chomhlionadh eifeachtuil fheidhmeanna an fhostora (PDF 97 KB)
Is é atá sa Chiorclán seo sonraí ar na riachtanais a bhaineann le feidhmiú an Chomhlíonta Éifeachtúil Feidhmeanna sa bhliain airgeadais 2014/15
2014/10 Giro d'Italia Cycle Race and associated events (PDF 330 KB)
This circular provides information to schools on issues relating to the forthcoming Giro d’Italia Cycle Race which is being held in the north of Ireland from 9 to 11 May.
2014/10 Rás Rothaíochta Giro d’Italia agus imeachtaí bainteacha (PDF 267 KB)
Tugann an ciorclán seo eolas do scoileanna ar cheisteanna a bhaineann le Rás Rothaíochta Giro d'Italia atá le bheith ar siúl i dtuaisceart na hÉireann ó 9 go 11 Bealtaine
2014/09 Use of School Premises for Political Events (PDF 186 KB)
This circular sets out, for the attention of Boards of Governors and Principals, the legal position regarding the use of school premises for political events.
2014/09 Áitribh coile a úsáid le haghaidh imeachtaí polaitiúla  comhairle (PDF 83 KB)
Leagann an ciorclán seo amach an seasamh dlíthiúil do Phríomhoidí agus do Bhoird Ghobharnóirí mar a bhaineann le háitribh scoile a úsáid le haghaidh imeachtaí polaitiúla.
2014/08 Higher Education Scholarships 2014 (PDF 41 KB)
The purpose of this circular is to make schools aware of the launch of the All Ireland Scholarship Awards 2014. The scheme will provide financial assistance to top-performing students from low-income households who intend to take up higher education places from next autumn.
2014/08 Scoláireachtaí  Ardoideachais 2014 (PDF 42 KB)
Is é cuspóir an chiorcláin seo seoladh Dámhachtain na Scoláireachtaí Uile-Éireann 2014 a chur ar a súile do scoileanna. Cuirfidh an scéim cuidiú airgeadais ar fáil do scoláirí ardfheidhmíochta ó theaghlaigh atá ar ioncam íseal a bhfuil rún acu dul le hardoideachas ón fhómhar seo chugainn.
2014/08 Higher Education Scholarships 2014 (PDF 54 KB)
The purpose of this circular is to make schools aware of the launch of the All Ireland Scholarship Awards 2014. The scheme will provide financial assistance to top-performing students from low-income households who intend to take up higher education places from next autumn. (Bi-Lingual)
Page number: 1 | 2