Skip the NI Direct Bar
Skip to content

Circulars for 2014

View per page: 10 | 20 | 50
Circular no. Circular name
2014/22 The Burke General Certificate of Secondary Education (GCSE) Prize 2014 (PDF 69 KB)
Information for schools on the awarding of the Burke GCSE Prize 2014
2014/22 Duais Burke Theastas Ginearálta An Mheánoideachais (TGMO) 2014 (PDF 74 KB)
Eolas do scoileanna maidir le bronnadh Duais TGMO Burke 2014
2014/22 The Burke General Certificate of Secondary Education (GCSE) Prize 2014 (Bi (PDF 78 KB)
Information for schools on the awarding of the Burke GCSE Prize 2014
2014/19 AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE Haistriú Ó BHUNOIDEACHAS GO Hiar (77_MB 1.8 MB)
Tugann an Ciorclán seo Comhairle do Phríomhoidí agus do Bhoird Gobharnóirí maidir leis na socruithe atá i bhfeidhm le haghaidh aistrithe ón bhunscolaíocht go dtí an iar-bhunscolaíocht agus beidh siad i bhfeidhm go gtí go bhfógrófar a mhalairt.Leasófar an clár ama aistrithe chun dáta agus eiseofar ar bhonn bliantúil é mar Chiorclán ar leith.
2014/19 The procedure for transfer from Primary to Post (70_MB 1.7 MB)
This Circular advises principals and Boards of Governors of the arrangements for transfer from primary to post-primary education and will apply until further notice. The transfer timetable will be updated and issued annually as a separate Circular.
2014/18 Teachers' Absences Not Exceeding Three Working Days (PDF 44 KB)
This cirular updates the arrangements that took effect from 1 August 1990 in relation to teachers being absent for 3 or less working days.
2014/18 Teachers' Absences Not Exceeding three Working Days Irish Version (PDF 46 KB)
Leasaítear chun dáta leis an Chiorclán seo na socruithe a tháinig in éifeacht ó Lúnasa 1990 maidir le múinteoirí a bheith as láthair ar feadh 3 lá oibre nó níos lú.
2014/17 Open Enrolment in Nursery, Primary and Post Primary Schools – Timetables (PDF 223 KB)
This circular provides the Open Enrolment timetables for pre-school, primary and post primary schools for admissions to take place in September 2015.
2014/17 Rollú Oscailte i Naíscoileanna, i Mbunscoileanna Agus In Iar Bhunscoileanna (PDF 264 KB)
Is é atá sa chiorclán seo ná na Cláir Ama Rollú Oscailte do naíscoileanna, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna faoi choinne iontrálacha Mheán Fómhair 2015.
2014/15 Entitlement Framework Circular (2014/15) (PDF 203 KB)
This circular, issued by the Department of Education, details the 2014/15 EF support arrangements for the delivery of the Entitlement Framework.
2014/15 An creat teidliochta a sholathar treoir do scoileanna (2014/15) (PDF 166 KB)
Sonraítear sa chiorclán seo, arna eisiúint ag an Roinn Oideachais, socruithe tacaíochta CT 2014/15 leis an Chreat Teidlíochta a sholáthar.
2014/14 Rannpháirtíocht Daltaí (PDF 128 KB)
Cuireann an ciorclán seo treoir ar fáil do Phríomhoidí agus do Bhoird Ghobharnóirí maidir leis an dóigh le rannpháirtíocht daltaí i gcinnteoireacht a spreagadh i scoileanna.
2014/14 Pupil Participation (PDF 116 KB)
This circular provides guidance for Principals and Boards of Governors on how to encourage pupil participation in decision making in schools.
2014/13 Teachers' Pay and Allowances from 1 September 2013 (PDF 58 KB)
The attached Determination gives effect in law to an increase of 1% in salary rates from 1 September 2013.
2014/13 Pa_Agus_Liuntais_Muinteoiri_On_1_Mean_Fomhair_2013 PDF 58.6KB (PDF 59 KB)
Tugann an Cinneadh ar ceangal éifeacht dlí d’ardú 1% i rátaí tuarastail ón 1 Meán Fómhair 2013.
2014/12 Concussion (PDF 396 KB)
This Circular provides advice and guidance on dealing with cases of suspected concussion.
2014/12 An Comhtholgadh (PDF 189 KB)
Sa Chiorclán seo tugtar comhairle agus treoir le déileáil le cásanna comhtholgtha amhrasta.
2014/11 Termination of the Employment on the Grounds of the Efficient Discharge of the Employers Function. (PDF 92 KB)
This circular provides details on the requirements governing the operation of Efficient Discharge in the 2014/15 financial year.
2014/11 Foirceannadh Fostaíochta ar Fhorais Chomhlíonadh Éifeachtúil Fheidhmeanna (PDF 156 KB)
null
2014/11 Foirceannadh fostaiochta ar fhorais chomhlionadh eifeachtuil fheidhmeanna an fhostora (PDF 97 KB)
Is é atá sa Chiorclán seo sonraí ar na riachtanais a bhaineann le feidhmiú an Chomhlíonta Éifeachtúil Feidhmeanna sa bhliain airgeadais 2014/15
Page number: 1 | 2